Adatvédelmi irányelv

Privacy

Összefoglalás:

Ez képezi a fő Adatvédelmi irányelvünket, mely bemutatja, hogy miként használjuk fel a másokról begyűjtött személyes adatokat.

A személyes adatok Önre és más személyekre vonatkozó információk.

Mielőtt valaki másra vonatkozó személyes adatokat bocsátana a rendelkezésünkre, tájékoztassa az adott személyt a jelen Adatvédelmi irányelvről, és (ha lehetséges) kérjen engedélyt személyes adatainak vállalatunk részére történő megadásához.

Részletek:

A személyes adatok kifejezés alatt olyan információkat értünk, amelyek Önre vagy más személyekre vonatkoznak (például a házastársára vagy más családtagjaira), és amelyek alapján Ön vagy ők azonosíthatók. 

Célunk a személyes adatok felelősségteljes és biztonságos kezelése, valamint az, hogy egyensúlyba hozzuk a többek között a kutatási és adatelemzési tevékenységekkel járó előnyöket – amelyek révén javíthatunk termékeink és szolgáltatásaink bemutatásának módján – az egyéb vállalásainkkal, mint amilyen például a becsületesség, az átláthatóság és a diszkriminációellenesség melletti elkötelezettségünk.  

Ez képezi fő Adatvédelmi irányelvünket, mely bemutatja, hogy miként használjuk fél az üzleti tevékenységeink során begyűjtött személyes adatokat. 

Ezt az Adatvédelmi irányelvet további, az Önnel fennálló kapcsolatunk alapján személyre szabott adatvédelmi nyilatkozatok egészíthetik ki, amennyiben ilyenekre szükség van az Ön - a személyes adatokra vonatkozó begyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos - teljes körű tájékoztatásához.

Személyes adatokra számos különböző forrásból szert tehetünk, többek között:

 • jelentkezési, ajánlattételi és igénybejelentő, valamint egyéb űrlapok révén;
 • telefonhívások, e-mailek, megbeszélések és egyéb formájú kommunikációk révén;
 • szolgáltatóktól, közvetítőktől és ügynököktől, kárbejelentési vizsgálóktól, tanúktól, orvosszakértőktől, vezetői és járműforgalmi engedélyeket kibocsátó hatóságoktól, hitelinformációs ügynökségektől, az Ön munkáltatójától és más külső felektől;
 • ezen a webhelyen keresztül (a továbbiakban a Webhely);
 • az általunk számítógépeken, okostelefonokon és egyéb mobileszközökön elérhetővé tett szoftveralkalmazások révén (a továbbiakban Alkalmazások); és
 • közösségi médiában elérhető oldalaink, egyéb közösségi médiás tartalmak, eszközök és alkalmazások révén (a továbbiakban vállalatunk Közösségi médiás tartalmai).

Ebben az Adatvédelmi irányelvben a Webhelyre, az Alkalmazásokra és a Közösségi médiás tartalmakra együttesen AIG digitális szolgáltatásokként hivatkozunk.

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában, az AIG digitális szolgáltatásokat nem javasolják tizennyolc (18) éven aluli személyek által történő használatra, így megkérjük, hogy amennyiben Ön tizennyolc (18) év alatti személy, ne adjon meg személyes adatokat az AIG digitális szolgáltatásokon keresztül.

Személyes adatait megadhatja számunkra közvetlenül Ön, illetve más külső félen keresztül.  Valamely biztosított például megadhatja az Ön személyes adatait, hogy Ön is kedvezményezettje lehessen a biztosításnak.

Megjegyzés:

Mielőtt személyes adatokat adna meg valamely más személyről, köteles (egyéb értelmű megállapodás hiányában): (a) tájékoztatni az adott személyt a jelen Adatvédelmi irányelv és minden más vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat tartalmáról; és (b) szert tenni az arra vonatkozó beleegyezésére (ha lehetséges), hogy a jelen Adatvédelmi irányelvvel és az egyéb vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokkal összhangban megossza velünk az érintett személy személyes adatait.

Összefoglalás:

Az Önnel való kapcsolatunktól függ, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk Önről.

Ezek a leggyakrabban a következőkhöz kapcsolódó információk:

 • elérhetőségi adatok
 • személyazonosság
 • biztosítási kötvényének vagy kárigényének adminisztrációja (mely akár orvosi vagy egészségügyi információk kezelését is magában foglalhatja)
 • pénzügyi és banki adatok
 • marketing preferenciák
 • az AIG digitális szolgáltatások használata.

Részletek:

A fennálló kapcsolattól, többek között a kommunikációtól, valamint az általunk biztosított termékektől és szolgáltatásoktól függően változó lehet, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk Önről és más személyekről. Más típusú személyes adatokat tárolunk Önről, ha természetes személyként eljáró kötvénytulajdonos vagy igényjogosult, vagy a szolgáltatásaink felől érdeklődik, mint amikor egy másik kötvénytulajdonos által kötött biztosítás kedvezményezettje (például biztosítottnak minősül egy, a munkáltatója által kötött vállalati felelősségbiztosítás hatálya alatt).

Ugyanígy igaz, hogy más típusú személyes adatokat tárolunk Önről, ha Ön kereskedelmi biztosítási közvetítő vagy kijelölt képviselő, tanú vagy más olyan személy, akivel kapcsolatban állunk.

Mivel tevékenységünk a biztosításkötés, kárigénykezelés, segítségnyújtás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások biztosítása; a fennálló kapcsolattól függően, az általunk tárolt és feldolgozott személyes adatok közé tartoznak többek között az alábbiak:

Személyes adat típusa

Példák

 

1.     Elérhetőségi adatok

Név, lakcím, e-mail cím és telefonszám

2.     Általános információk

Nem, családi állapot, születési hely és idő, fizikai tulajdonságok (az adott körülményeknek megfelelően)

3.     Végzettséggel és foglalkoztatással kapcsolatos információk

Végzettség, munkáltatókra vonatkozó információk, foglalkoztatási előzmények, képességek és tapasztalat, szakmai engedélyek, tagságok és társulások

4.     Biztosítással és kárigénnyel kapcsolatos információk

Kötvény és kárigény azonosító száma, a kötvénytulajdonossal, biztosítottak, igényjogosulttal vagy más releváns személlyel fennálló kapcsolat, a vagyoni kár, az elvesztés vagy lopás, a sérülés, rokkanttá válás vagy haláleset dátuma és oka, tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások (például a vezetési idő nyilvántartása), valamint a kötvénykibocsátás, a kárigényértékelés és kárrendezés szempontjából releváns, egyéb információk. Felelősségbiztosítás esetén, ide tartoznak az Önt érintő jogvitákra, kárigényekre vagy peres eljárásokra vonatkozó információk is.

5.     Államilag kibocsátott és más hivatalos személyazonosító számok

Társadalombiztosítási vagy nemzeti biztosítási szám, útlevélszám, adóazonosító szám, vezetői engedély száma vagy más, államilag kibocsátott személyazonosító okmány száma

6.     Pénzügyi és számlainformációk

Fizetőkártya (hitel- vagy betéti kártya) száma, bankszámlaszám vagy más pénzügyi számla száma és adatai, hitelelőzmények, hitelinformációk és hitelbírálati minősítés, vagyoni eszközök, bevétel és más pénzügyi információk, fiókba való bejelentkezéshez használt adatok, a kötvény, kárigény és más fiókok, valamint az AIG digitális szolgáltatások eléréséhez használt jelszavak

7.     Egészségi állapotra vonatkozó információk

Aktuális vagy korábbi fizikai, mentális vagy egyéb betegségek, egészségi állapot, sérülésre vagy rokkantságra vonatkozó információk, orvosi diagnózisok, orvosi beavatkozások és kapott kezelések, személyes szokások (például dohányzás vagy alkoholfogyasztás), felírt gyógyszerekre vonatkozó információk és kórelőzmények

8.     Egyéb kényes információk

Vallási meggyőződésre, etnikumra, politikai nézetekre, szakszervezeti tagságra (például ha a biztosításkötési kérelmet egy olyan külső marketing partner nyújtja be, amely szakmai, kereskedelmi, vallási, közösségi vagy politikai szervezet) vagy szexuális életre és irányultságra vonatkozó információk, illetve genetikai vagy biometrikus információk

Bűnügyi nyilvántartásból származó, vagy korábbi polgári perekkel (például csalás megelőzése, észlelése és kivizsgálása) kapcsolatos információkra is szert tehetünk

Önkéntesen a rendelkezésünkre bocsátott információk (például a vallási meggyőződés alapján preferált orvosi kezelés) (amennyiben ezek begyűjtése az alkalmazandó jogszabályok szerint történik)

9.     Telefonbeszélgetések rögzítése

A képviselőinkkel és ügyfélszolgálatunkkal folytatott telefonbeszélgetésekről készült felvételek

10.  Fotók és videófelvételek

A biztosítással vagy más üzleti tevékenységgel, például kárigényértékeléssel, -adminisztrációval és -rendezéssel, kárigénylési jogvitákkal kapcsolatban, illetve a jogszabályok által megengedett egyéb releváns célokból létrehozott képek (többek között fotók és fényképek) vagy videófelvételek, valamint a létesítményeinkben működő CCTV rendszerek által készített felvételek

11.  A bűncselekmények, többek között a csalás vagy pénzmosás észleléséhez, kivizsgálásához vagy megelőzéséhez szükséges információk

A biztosítótársaságok általában begyűjtik, megőrzik és megosztják a kötvénytulajdonosokkal és kárigénylőkkel folytatott korábbi ügyletekre vonatkozó információkat a csalás, pénzmosás és egyéb bűncselekmények észlelésének, kivizsgálásnak és megelőzésének céljából

12.  A termékek és szolgáltatások biztosításához hozzájáruló információk

Biztosított tulajdon helye és azonosító adatai (például tulajdon helyéül szolgáló cím, jármű rendszámtáblája vagy azonosítószáma), utazási tervek, biztosításra váró egyének korcsoportja, a fedezett kockázatokra vonatkozó részletek, korábbi balesetek vagy veszteségek, illetve azok oka, vállalati tisztségviselői, igazgatói, partneri státusz vagy valamely szervezetben való egyéb tulajdonjog vagy vezetői érdekeltség, Önt érintő korábbi jogviták, polgári vagy büntetőjogi perek, illetőleg más hivatalos vizsgálatok, és egyéb biztosításokkal kapcsolatos információk

13.  Marketing preferenciák, marketing tevékenységek és ügyfélvisszajelzések

Marketing preferenciák, versenyre, nyereményjátékra vagy más promócióra vonatkozó információk, önkéntes ügyfélelégedettségi kérdőívekre kapott válaszok

A marketing célú kommunikáció tökéletesítése céljából információkat gyűjthetünk a marketingkommunikációinkkal kapcsolatos interakciókról és válaszokról

14.  Online tevékenységgel kapcsolatos információk

Az AIG digitális szolgáltatások használata során személyes adatokra tehetünk szert Önről; többek között a közösségi média fiókjának azonosítójára és profilképére, IP-címére és más online azonosító adataira (amennyiben azok személyes adatoknak minősülnek), valamint Ön által online megadott személyes adatokra

Ha úgy dönt, hogy összeköti egy valamely másik közösségi médiaszolgáltató által elérhetővé tett közösségi média fiókját az AIG digitális szolgáltatások kapcsán létrehozott bármely fiókjával, a közösségi média fiókból származó, többek között a saját, az ismerősei vagy más személyek közösségi média profilján elérhető személyes adatok megosztásra kerülhetnek velünk

15.  Egyéb forrásokból származó kiegészítő információk

Mi és szolgáltatóink a begyűjtött személyes adatokat kiegészíthetjük más forrásokból származó információkkal (például online közösségi média szolgáltatások révén, és más információforrásokon vagy külső felek kereskedelmi információforrásain keresztül elérhető információkkal, valamint a vállalatcsoportunk tagjaitól és üzleti partnereinktől származó adatokkal). Az ilyen kiegészítő információkat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban használjuk fel (szükség esetén az Ön beleegyezésének megszerzése mellett)

Összefoglalás:

A személyes adatokat különböző célokra használjuk fel, az Önnel való kapcsolatunktól függően. 

A főbb célok:

 • biztosítási és egyéb szolgáltatások nyújtása, valamint kapcsolódó értékelések elvégzése és döntések meghozatala (automatizáltak és nem automatizáltak egyaránt)
 • kárigények kezelése
 • Önnel való kommunikáció
 • visszajelzés kérése és panaszok kezelése
 • bűncselekmények észlelése, kivizsgálása és megelőzése
 • vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink kezelése, fejlesztése és javítása (többek között adatelemzések révén)
 • szolgáltatásaink népszerűsítése és értékesítése.

Részletek:

A személyes adatokat üzleti tevékenységeink végrehajtásához használjuk fel.  A közöttünk fennálló kapcsolattól, például az alkalmazott kommunikációs módtól és a nyújtott szolgáltatásoktól függ, hogy milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait. A személyes adatokat eltérő célokra használjuk fel, ha Ön kötvénytulajdonos, valamely biztosítás keretében biztosított vagy kárigénylő, kereskedelmi biztosítási közvetítő vagy kijelölt képviselő, tanú vagy más olyan személy, akivel kapcsolatban állunk.

A főbb célok, amelyekre a személyes adatokat felhasználjuk, a következők: 

A. Kommunikáció fenntartása Önnel és más személyekkel.

B. Értékelések és döntéshozatalok (automatizáltak és nem automatizáltak egyaránt, beleértve az egyének profilozását is) az alábbiak vonatkozásában: (i) a biztosítás szolgáltatása és feltételei és (ii) kárigények rendezése, valamint segítségnyújtás és más szolgáltatások biztosítása.

C. Biztosítási, kárigényekkel kapcsolatos és támogatási szolgáltatások, valamint egyéb termékek és szolgáltatások nyújtása, beleértve a kárigények értékelését, kezelését, rendezését és a vitarendezést.

D. Annak felmérése, hogy jogosult-e kifizetési tervre, valamint prémium és egyéb kifizetéseinek feldolgozása.

E. Termékeink és szolgáltatásaink minőségének javítása, személyzeti képzések biztosítása és az információbiztonság fenntartása (például ebből a célból rögzítjük vagy monitorozzuk a telefonbeszélgetéseket).

F. Bűncselekmények megelőzése, észlelése és kivizsgálása, ideértve többek között a csalást és a pénzmosást; valamint az egyéb kereskedelmi kockázatok elemzése és kezelése.

G. Kutatási és adatelemzések lefolytatása, többek között az ügyfélbázis és egyéb olyan személyek elemzése, akiknek gyűjtjük személyes adatait, piackutatások lefolytatása, például ügyfélelégedettségi kérdőívek formájában, és a vállalatunkat érintő kockázatok értékelése, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (többek között beleegyezés megszerzése mellett, ha szükséges).

H. Marketing információk biztosítása az Ön által megadott preferenciák szerint (a marketing információk vonatkozhatnak a külső partnereink által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra, amennyiben azok megfelelnek az Ön által kifejezett preferenciáknak). Az Ön preferenciái szerinti marketing tevékenységek formája lehet e-mail, SMS és egyéb szöveges üzenet, levél vagy telefon.

I. Annak lehetővé tétele, hogy Ön részt vehessen versenyeken, nyereményjátékokban és más hasonló promóciókban, valamint ezen tevékenységek adminisztrálása. Abban az esetben, ha a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos teljes körű tájékoztatáshoz szükséges, ezekhez a tevékenységekhez további feltételeket fogalmazunk meg, melyek részletes információkat tartalmaznak az adott tevékenység során történő adatgyűjtésről és felhasználásról, így kérjük, ezeket a feltételeket is olvassa el.

J. A felhasználói élmény személyre szabása, amelyet az AIG digitális szolgáltatások használatakor vagy külső webhelyek meglátogatásakor tapasztal, azáltal, hogy személyre szabott információkat és hirdetéseket jelenítünk meg, azonosítjuk Önt bármely olyan személy előtt, akinek üzenetet küld az AIG digitális szolgáltatásokon keresztül, és megkönnyítjük a közösségi médiában való megosztást.

K. Üzleti műveleteink és IT infrastruktúránk kezelése, többek között azon belső irányelveinkkel és eljárásainkkal összhangban, amelyek a következőkre vonatkoznak: pénzügy és számvitel; számlázás és beszedés; IT rendszerműveletek; adat- és webhelyhosztolás; adatelemzés; üzleti folytonosság; nyilvántartáskezelés; dokumentumok és nyomtatott iratok kezelése; és auditálás.

L. Panaszok, visszajelzések és kérelmek kezelése, valamint az adatokhoz való hozzáféréssel vagy azok kijavításával, vagy a személyes adatokhoz fűződő egyéb jogok gyakorlásával kapcsolatos kérések kezelése.

M. Az alkalmazandó jogszabályok és szabályozási kötelezettségek betartása (beleértve az Ön tartózkodási országán kívüli jogszabályokat és előírásokat is, például a pénzmosás-ellenességgel, szankciókkal és terrorizmusellenességgel kapcsolatos jogszabályokat); a jogi eljárások és bírósági határozatok betartása; valamint a közigazgatási és állami hatóságoktól érkező kérelmek kezelése (beleértve az Ön tartózkodási országán kívülieket is).

N. Azon törvényes jogok megszerzése, érvényesítése és megvédése, amelyek vállalatunk, a csoporton belüli vállalatok vagy az üzleti partnerek üzleti műveleteinek megóvásával kapcsolatosak; továbbá a saját, a csoporton belüli vállalatok, vagy az üzleti partnerek, az Ön vagy más személyek vagy külső felek jogainak, magánszférájának, biztonságának vagy tulajdonának biztosítása; szerződéses feltételeink betartatása; és az elérhető jogorvoslatokhoz való folyamodás, valamint a károk korlátozása.  

Az alábbi táblázat azon személyes adatok típusait mutatja be, amelyeket - szükség szerint - a fent ismertetett egyes fő célokkal kapcsolatban felhasználunk. A személyes adatok ezen célokból történő feldolgozására kizárólag akkor kerül sor, ha azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik.

Összefoglalás:

A személyes adatokat felhasználhatjuk csalás észlelésére, kivizsgálására és megelőzésére, ez pedig magában foglalhatja a személyes adatok más biztosítótársaságokkal és bűnüldöző szervekkel való megosztását.

Részletek:

Elkötelezettek vagyunk a csalás és más pénzügyi bűncselekmények észlelése és megelőzése iránt.  Ezen kötelezettségvállalásunkat rendkívül komolyan vesszük, és a személyes adatokat is számos különböző módon felhasználjuk ilyen célokból. 

Például, ha az Önnel való kapcsolattartásunk esetében releváns (és ha az alkalmazandó jogszabályok megengedik):

 • benyújtjuk személyes adatait (többek között az Ön által támasztott kárigényekkel, például a sérülésekkel kapcsolatos részleteket), hogy azok láthatók legyenek a különböző biztosítótársaságok által hozzáférhető kárigény-nyilvántartásokban;
 • adott kárigény értékelésekor keresést folytatunk a korábbi kárigények nyilvántartásaiban is; és
 • megosztjuk személyes adatait más biztosítótársaságokkal és a bűnüldöző szervekkel. 

További részletekért tekintse át az alábbi „Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?” című részt, vagy, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségi adatok révén (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

Összefoglalás:

Esetenként automatizált döntéshozatali eszközöket használunk (vagyis az érintett fél bevonása nélkül hozunk döntéseket).

Ezeket az eszközöket általában Önre vonatkozó egyértelmű döntések meghozatalához használjuk (például bizonyos kárigénykezelési és egészségügyi szűrési eljárások során). 

Ilyen esetekben részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek, hogy tisztában legyen azzal, mi történik pontosan.

Részletek:

Esetenként – üzleti műveleteink részeként – az Önnel kapcsolatos döntéseket automatizált számítógépes szoftverek és rendszerek segítségével hozzuk meg.  Az ilyen döntéseket nem befolyásolhatják emberi szempontok, a szoftverek és rendszerek előre meghatározott logikai programozás és kritériumok alapján hozzák meg a döntéseket, illetve értékelik azt, milyen bánásmódot biztosítunk az Ön részére a szolgáltatások biztosítása kapcsán.

Automatizált döntéshozatalra kerül sor például az alábbiak esetén:

 • annak eldöntése, hogy egy utasbiztosítási kárigény kifizethető-e a kért módon (ha például az Ön által megadott válaszok eleget tesznek bizonyos előre meghatározott kritériumoknak, a kárigényt automatikusan teljesítjük, emberi beavatkozás nélkül); vagy
 • ismert, régebb óta fennálló betegségek azonosítása utasbiztosításunk kapcsán, annak eldöntéséhez, hogy szolgálhatunk-e Önnek biztosítással, és ha igen, milyen feltételek mellett.

Az előtt, vagy amikor ilyen típusú döntéshozatalokra sor kerül, tájékoztatjuk Önt az adott automatizált döntéshozatallal kapcsolatos részletekről. Bizonyos esetekben jogában áll kérni, hogy az Ön esetében ne alkalmazzunk kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntéshozatalt. Kérjük, az ezen jogához kapcsolódó további részletekért tekintse át az alábbi „Melyek a személyes adatokkal kapcsolatos jogai?” című szakaszt.

Összefoglalás:

Az általunk gyűjtött, tárolt és felhasznált személyes adatokért az AIG vállalatcsoport tagjai viselnek felelősséget.

Részletek:

Az AIG vállalatcsoport tagjai többek között az AIG anyavállalata, az American International Group, Inc., az AIG Europe S.A. (AESA) és az AESA Európán belüli országos fióktelepei, a Laya Healthcare Limited és az AIG Life Limited. 

Az AIG vállalatcsoport minden egyes olyan tagja, amely érintett az Ön személyes adatainak feldolgozásában, köteles gondoskodni azok védelméről a jelen Adatvédelmi irányelv, a belső szabályzataink és eljárásaink, valamint az adatvédelmi törvények követelményei szerint.

Az Ön és a vállalatunk közötti kapcsolattól függ, hogy csoportunk mely tagjai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, illetve dolgozhatják fel azokat, továbbá mely vállalatok minősülnek az Ön személyes adataiért felelős adatkezelőnek. Az AIG vállalatcsoport adatkezelőként eljáró tagjainak listáját itt tekintheti meg www.aig.com/datacontrollers Általában abban az esetben, ha Ön természetes személyként biztosított kötvénytulajdonos, az az AIG vállalat a személyes adataiért felelős adatkezelő, amelyiknél a biztosítást megköti. Az Önnel fennálló kapcsolatunktól függően, személyre szabott adatvédelmi nyilatkozat formájában további tájékoztatást adunk.

Ha szeretne pontos információkat kapni azon AIG vállalat(ok)ról, amely(ek) hozzáféréssel rendelkez(nek) az Ön személyes adataihoz, illetve felelősséggel tartozik/tartoznak azokért (beleértve az Ön személyes adataiért felelős adatkezelő AIG vállalato(ka)t is), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább megadott módok valamelyikén (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

Adatait külső felekkel is megoszthatjuk (lásd az alábbi „Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?” című részt).  Ezen külső felek – az adatvédelmi törvények értelmében – bizonyos szintű felelősséget vállalnak az általunk átadott, Önre vonatkozó személyes adatok védelméért.

Összefoglalás:

A személyes adatokat megosztatjuk az AIG csoporton belüli vállalatokkal, illetve más külső felekkel, többek között:

 • más biztosítótársaságokkal és biztosításközvetítő felekkel
 • szolgáltatókkal
 • a közösségi médián belüli megosztások által elért személyekkel
 • állami hatóságokkal
 • jogi eljárásokban érintett külső felekkel.

Részletek:

A fenti „Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?” című részben ismertetett célokkal kapcsolatban olykor külső felekkel is meg kell osztanunk a személyes adatait (ez jelentheti azt, hogy a külső felek is felfednek előttünk személyes adatokat, és mi is felfedünk személyes adatokat előttük). 

Ilyen külső felek többek között:

Külső fél típusa

 

Példák

Vállalatcsoportunk tagjai

Mi az American International Group, Inc. vállalatcsoport tagja vagyunk. Az AIG csoport világszerte rendelkezik tagvállalatokkal, Európán belül és kívül egyaránt (például az USA-ban).  Személyes adatait megoszthatjuk a vállalatcsoport más tagjaival (például adminisztratív könyvviteli célokból).

Az AIG vállalatcsoport főbb tagjainak listáját itt tekintheti meg www.aig.com/datacontrollers

Más biztosítótársaságok és biztosításközvetítő felek

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok engedélyezik, az AIG megoszthatja a személyes adatokat más külső felekkel, például más biztosítótársaságokkal, viszontbiztosítókkal, biztosítási és viszontbiztosítási közvetítőkkel, egyéb közvetítőkkel és ügynökökkel, kijelölt képviselőkkel, terjesztőkkel, affinitás marketing partnerekkel és pénzügyi intézményekkel, értékpapírkezelő cégekkel és más üzleti partnerekkel. 

Szolgáltatóink

Külső szolgáltatók, például orvosi és biztonsági szakértők, könyvelők, törvényszéki jegyzők, auditorok, szakértők, ügyvédek és más szaktanácsadók; utazásszervezők és orvosi ellátást biztosítók; ügyfélszolgálatot üzemeltetők; IT rendszereket, támogatást és hosztingot biztosító szolgáltatók; nyomtatási, hirdetési, marketing, piackutatási és adatelemzési szolgáltatásokat nyújtók; a számláinkat kiszolgáló bankok és egyéb pénzügyi intézmények; külső kárigénykezelők; dokumentálási és nyilvántartáskezelési szolgáltatók; kárigény-kivizsgálók és kárbecslők; építési tanácsadók; mérnökök; vizsgálók; esküdtszéki tanácsadók; fordítók; és más külső beszállítók és kiszervezett szolgáltatók, amelyek a segítségünkre vannak üzleti tevékenységeink során. 

A közösségi médián belüli megosztások által elért személyek

Amennyiben közösségi média fiókjához barátok és más ismerősök kapcsolódnak, más webhelyek felhasználói és a közösségi média fiókját üzemeltető szolgáltató az Ön megosztásai révén szert tehetnek a személyes adataira (például, ha összekapcsolja egy más szolgáltató által üzemeltetett közösségi média fiókját az AIG digitális szolgáltatások fiókjával, vagy az AIG digitális szolgáltatások fiókba más közösségi média fiókkal jelentkezik be)  Azáltal, hogy összekapcsolja AIG digitális szolgáltatások fiókját közösségi média fiókjával, engedélyezi, hogy információkat osszunk meg a másik közösségi média fiók üzemeltetőjével, és tudomásul veszi, hogy az általunk megosztott személyes adatokra a másik szolgáltató adatvédelmi irányelve vonatkozik.  Ha nem szeretné, hogy személyes adatait megosszuk más felhasználókkal vagy a másik közösségi média fiókját üzemeltető szolgáltatóval, kérjük, ne kapcsolja össze a másik közösségi média fiókját az AIG digitális szolgáltatások fiókjával, és ne kezdeményezzen közösségi médiában való megosztást az AIG digitális szolgáltatások használata során.

Állami hatóságok és jogi eljárásokban érintett külső felek

Személyes adatait megoszthatjuk továbbá: (a) állami és más közigazgatási hatóságokkal (többek között munkavállalói kártérítési bizottságokkal, bíróságokkal, szabályozó testületekkel, bűnüldöző hatóságokkal, adóhatóságokkal és nyomozó hatóságokkal); és (b) jogi eljárásokban részt vevő külső felekkel és azok könyvelőivel, auditoraival, ügyvédeivel és más tanácsadóival, valamint képviselőivel, ahogyan azt szükségesnek vagy megfelelőnek ítéljük.

Egyéb külső felek

A személyes adatokat megoszthatjuk a kedvezményezettekkel; vészhelyzeti egységekkel (tűzoltósággal, rendőrséggel, sürgősségi ellátást biztosítókkal); kiskereskedőkkel; egészségügyi hálózatokkal, szervezetekkel és szolgáltatókkal; utazásszervezőkkel; hitelinformációs irodákkal; hitelinformációs ügynökségekkel; valamely kárigény tárgyát képező eseményben érintett egyéb személyekkel; továbbá azon tényleges vagy leendő felvásárlókkal vagy más felekkel, akik érintettek bármely tényleges vagy javasolt átszervezésben, fúzióban, értékesítésben, társulásban, átruházásban, átadásban, illetve az üzleti tevékenységeink, eszközeink, vállalataink vagy részvényeink (azaz vállalati részvények) egészét vagy egy részét érintő bármely tranzakcióban.  

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megengedik, a személyes adatok (többek között a sérülésekre vonatkozó információk) felvehetők a kárigények nyilvántartásába, és megoszthatók más biztosítótársaságokkal. A kárigények kezelése során keresést folytathatunk az ilyen nyilvántartásokban a csalás megelőzése, észlelése és kivizsgálása érdekében. 

Ha Ön egy másik fél által az AIG-nél kötött biztosítás vagy szolgáltatási megállapodás kedvezményezettje (például a munkáltatója által kötött biztosításé), az adott biztosítás vagy szolgáltatás adminisztrációjához kapcsolódó személyes adatok megoszthatók a szóban forgó másik féllel.

A személyes adatokat Ön is megoszthatja a fórumokon, csevegésekben, profiloldalakon és blogokon, valamint az egyéb olyan AIG digitális szolgáltatások keretén belül, amelyek lehetővé teszik az információk és anyagok közzétételét (beleértve többek között a Közösségi médiás tartalmakat).  Felhívjuk figyelmét, hogy az ezen szolgáltatások keretén belül Ön által közzétett vagy megosztott információk nyilvános információkká válnak, és elérhetőek az AIG digitális szolgáltatások látogatói és felhasználói, valamint a nyilvánosság számára.  Javasoljuk, hogy legyen rendkívül körültekintő, amikor az AIG digitális szolgáltatások használata során személyes adatok és bármely más információk megosztásáról dönt.

Összefoglalás:

Az adatbiztonság rendkívül fontos a számunkra.

Számos technikai és fizikai biztonsági intézkedést vezettünk be a személyes adatok védelme és megóvása érdekében.

Ha azonban az erőfeszítéseink ellenére úgy véli, személyes adatai nincsenek biztonságban, kérjük, tájékoztasson bennünket, hogy kiküszöbölhessük a problémát.

Részletek:

Az AIG adekvát, az adatvédelmi törvényeknek megfelelő technikai, fizikai, jogi és szervezeti intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok védelme érdekében. 

Mivel a birtokunkban lévő személyes adatok jelentős részét elektronikus formában tároljuk, megfelelő szintű IT-biztonsági intézkedéseket vezettünk be ezen személyes adatok megóvása céljából.  Többek között vírusirtókat, tűzfalakat és adattitkosítási technológiát alkalmazunk.  Létesítményeinkben meghatározott eljárások révén biztosítjuk a nyomtatott feljegyzések fizikai védelmét.  Ezenfelül, dolgozóinkat is rendszeresen képzésben részesítjük az adatvédelemmel és információbiztonsággal kapcsolatban.

Amikor az AIG külső felet (többek között szolgáltatókat) bíz meg a személyes adatok nevünkben történő begyűjtésével vagy egyéb módon történő feldolgozásával, az adott külső felet rendkívüli körültekintéssel választjuk ki, és megköveteljük tőle a személyes adatok titkosságát és védelmét biztosító megfelelő óvintézkedések alkalmazását.  

Sajnálatos módon, az interneten vagy más elektronikus adattároló rendszeren keresztül továbbított adatok védelme nem biztosítható 100%-os mértékben.  Ha oka van azt feltételezni, hogy a velünk való interakció már nem biztonságos (például úgy véli, hogy a részünkre megadott személyes adatok veszélybe kerültek), kérjük, azonnal tájékoztasson bennünket (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

Összefoglalás:

Az adatbiztonság rendkívül fontos a számunkra.

Számos technikai és fizikai biztonsági intézkedést vezettünk be a személyes adatok védelme és megóvása érdekében.

Ha azonban az erőfeszítéseink ellenére úgy véli, személyes adatai nincsenek biztonságban, kérjük, tájékoztasson bennünket, hogy kiküszöbölhessük a problémát.

Részletek:

Az AIG adekvát, az adatvédelmi törvényeknek megfelelő technikai, fizikai, jogi és szervezeti intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok védelme érdekében. 

Mivel a birtokunkban lévő személyes adatok jelentős részét elektronikus formában tároljuk, megfelelő szintű IT-biztonsági intézkedéseket vezettünk be ezen személyes adatok megóvása céljából.  Többek között vírusirtókat, tűzfalakat és adattitkosítási technológiát alkalmazunk.  Létesítményeinkben meghatározott eljárások révén biztosítjuk a nyomtatott feljegyzések fizikai védelmét.  Ezenfelül, dolgozóinkat is rendszeresen képzésben részesítjük az adatvédelemmel és információbiztonsággal kapcsolatban.

Amikor az AIG külső felet (többek között szolgáltatókat) bíz meg a személyes adatok nevünkben történő begyűjtésével vagy egyéb módon történő feldolgozásával, az adott külső felet rendkívüli körültekintéssel választjuk ki, és megköveteljük tőle a személyes adatok titkosságát és védelmét biztosító megfelelő óvintézkedések alkalmazását.  

Sajnálatos módon, az interneten vagy más elektronikus adattároló rendszeren keresztül továbbított adatok védelme nem biztosítható 100%-os mértékben.  Ha oka van azt feltételezni, hogy a velünk való interakció már nem biztonságos (például úgy véli, hogy a részünkre megadott személyes adatok veszélybe kerültek), kérjük, azonnal tájékoztasson bennünket (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

Összefoglalás:

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében tájékoztatnunk kell Önt a személyes adatok felhasználását alátámasztó jogi indokról.  A jogi indok a személyes adatok felhasználásának céljától függ, de általában jogos érdekeinkhez fűződik vagy megköveteli az Ön beleegyezését.

Részletek:

Az adatvédelmi törvények célja biztosítani, hogy a személyes adatok felhasználására tisztességesen kerüljön sor. 

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében tájékoztatnunk kell Önt a személyes adatok felhasználását alátámasztó jogi indokról.

Bár a törvények számos jogi indokot meghatároznak, az alábbi táblázat ismerteti azon főbb jogi indokokat, amelyek a személyes adatok általunk történő felhasználásának céljaival összefüggenek.

A vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében kötelesek lehetünk személyes adatokat kérni Öntől, és bizonyos személyes adatok elengedhetetlenek lehetnek az Önnel (vagy valaki mással) kötött megállapodás feltételeinek teljesítéséhez, vagy az Önnel (vagy valaki mással) megkötendő megállapodás előkészítéséhez. A személyes adatok gyűjtésekor erről külön tájékoztathatjuk.  Ilyen esetekben előfordulhat, hogy amennyiben nem adja meg a szükséges személyes adatokat, nem tudjuk a rendelkezésére bocsátani termékeinket vagy szolgáltatásainkat.  További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségi adatok révén (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

Speciális, érzékeny személyes adatok

Az egyéb speciális, érzékeny személyes adatok esetén a következők valamelyikére hagyatkozunk:

 • az Ön beleegyezése; vagy
 • az alábbi táblázatban megadott egy vagy több jogi indok, és általában az alábbi két kiegészítő indok egyike (természetesen egyéb jogi indokok is fennállhatnak):

o    a felhasználásra jogi követelések kezdeményezéséhez, teljesítéséhez vagy az azokkal szembeni védelemhez van szükség, vagy bármely olyan helyzetben, amikor a bíróságok igazságszolgáltatási hatáskörükben járnak el (például amikor egy bíróság határozatban a személyes adatok feldolgozását írja elő); vagy

o    a felhasználásra megelőző egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi vagy orvosi diagnosztikai célokból, illetve egészségügyi vagy szociális ellátás biztosításához van szükség.

Ilyen speciális, érzékeny személyes adatnak minősülnek többek között a fajra vagy etnikumra, politikai nézetre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, illetve szakszervezeti tagságra vonatkozó információk, valamint a genetikai és biometrikus adatok valamely természetes személy azonosításának céljával történő feldolgozása, az egészségi állapotra vonatkozó adatok, továbbá a szexuális életre vagy irányultságra vonatkozó információk.

Az Ön tartózkodási országában további jogi indokok állhatnak fenn, melyekre időről időre szintén hagyatkozhatunk.

A személyes adatok büntetőítéletek vagy bűncselekmények kapcsán végzett feldolgozására az alkalmazandó jogszabályok követelményei vonatkoznak.

Abban az esetben, ha a személyes adatainak feldolgozását jogos üzleti érdekeink vagy valamely más külső fél jogos érdekei indokolják, ezen jogos érdekekről egy (az Önnel fennálló kapcsolatunk alapján személyre szabott) kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk (ha a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos teljes körű felvilágosításhoz szükséges), de jogos érdekeink minden esetben általában az alábbiak:

 • saját vagy valamely külső fél kereskedelmi tevékenységeinek és célkitűzéseinek teljesítése (például direkt marketing alkalmazása révén);
 • a vonatkozó jogi és szabályozási kötelezettségeknek, valamint az iránymutatásoknak, normáknak és magatartási kódexeknek való megfelelés (például háttérellenőrzések lefolytatása vagy csalás/pénzmosás egyéb módon történő megelőzése, észlelése vagy kivizsgálása révén);
 • saját vagy valamely külső fél üzleti műveleteinek és szolgáltatásainak javítása és fejlesztése;
 • saját vagy valamely külső fél üzleti tevékenységeinek, részvényeseinek, munkavállalóinak és ügyfeleinek védelme (például IT hálózati és információbiztonság biztosítása, kárigények támasztása, többek között adósságbehajtás révén); és
 • a szolgáltatásaink piacán fennálló verseny elemzése (például kutatások, többek között piackutatások lefolytatása révén).

Előfordulhat, hogy a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és felfedésére fontos közügyek kapcsán van szükség, például amikor eleget kell tennünk a pénzmosást és terrorizmust finanszírozását tiltó jogszabályok, vagy a pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó egyéb törvények és előírások által megszabott kötelezettségeinknek.  Ezekben az esetekben a személyes adatok felhasználását - a jogi indoklás szerint - közérdekű ügyek teszik szükségessé. A körülményektől függően, egyéb jogi indokok is fennállhatnak.

Összefoglalás:

Az Ön, a vállalatunk és a külső felek védelme érdekében rögzíthetjük a közöttünk lefolytatott telefonbeszélgetéseket, illetve megfigyelhetjük a kommunikációt.

Részletek:

Sor kerülhet az Önnel folytatott telefonbeszélgetések rögzítésére, azzal a céllal, hogy:

 • a dolgozóknak adott visszajelzések és a részükre biztosított képzések révén javíthassunk az általunk nyújtott szolgáltatások minőségén;
 • reagáljunk a kérésekre, aggályokra vagy panaszokra;
 • megelőzzük, észleljük és kivizsgáljuk a bűncselekményeket, ideértve többek között a csalást és a pénzmosást, továbbá elemezzük és kezeljük az egyéb kereskedelmi kockázatokat; és
 • eleget tegyünk jogi és szabályozási kötelezettségeinknek.

Ezenfelül, megfigyeljük az Önnel folytatott elektronikus kommunikációt, hogy ezáltal megóvjuk Önt, vállalatunkat, IT infrastruktúránkat és a külső feleket, többek között az alábbiak révén:

 • a nem megfelelő kommunikáció azonosítása és kapcsolódó intézkedések elvégzése; és
 • vírusok vagy más kártékony programok keresése és eltávolítsa, illetve az egyéb információbiztonsági problémák kiküszöbölése.

Összefoglalás:

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez, valamint az alkalmazandó jogszabályoknak való megfeleléshez szükség van. 

Az Önnel fennálló kapcsolatunktól függően, a kapcsolat megszakadását követően még évekig megőrizhetjük személyes adatait.

Részletek:

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez szükség van.  A pontos időtartam a megőrzés céljától függ.  Ezenfelül, szabályozott pénzügyi szolgáltató intézményként, olyan jogszabályok és előírások vonatkoznak ránk, amelyek megszabják azt a minimális időtartamot, ameddig a személyes adatokat meg kell őriznünk. Abban az esetben, ha a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos teljes körű tájékoztatáshoz szükségesnek bizonyul, további információkat bocsátunk a rendelkezésére.

Példák:

 • Amennyiben a személyes adatok megőrzésére valamely jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, az adatokat legalább addig tároljuk, amíg a kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges.
 • Ha a személyes adatokat valamely termék vagy szolgáltatás (például biztosítási kötvény és kárigény kezelése) érdekében tároljuk, azokat legalább a termék vagy szolgáltatás nyújtásának ideje alatt, valamint a biztosítás lejártát és a kapcsolódó kárigények rendezését követő, meghatározott számú évig őrizzük meg.

Az évek száma a biztosított termék vagy szolgáltatás természetétől függően változhat – egyes biztosítási kötvények esetén, például a biztosítás lejárta után is néhány éven át meg kell őriznünk a személyes adatokat.  Többek között a megőrzés indokai közé tartozik, hogy segíteni tudjunk a valamely biztosítás lejártát vagy kárigény rendezését követően felmerülő későbbi megkeresések vagy aggályok esetén.  A fogyasztói biztosítás esetében a megőrzési időszak általában 7 év.

Az Ön személyes adatainak megőrzési időtartamával kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségi adatokon keresztül (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

 

Összefoglalás:

Marketing preferenciáit bármikor módosíthatja.  Ha többé nem szeretne marketing információkat kapni tőlünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

AIG Europe SA.,

35D Avenue John F. Kennedy

L-1855, Luxembourg

 

Részletek:

Rendszeresen lehetőséget kínálunk arra, hogy tájékoztasson bennünket marketing preferenciáiról, többek között az Ön részére küldött kommunikációs anyagokban.

Ha szeretné megosztani velünk marketing preferenciáit, vagy szükség esetén, módosítani szeretné azokat, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: dataprotectionofficer.hu@aig.com , vagy levélben: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

A marketing témájú kommunikációs küldeményekről az alábbiak szerint iratkozhat le:

 • Általunk küldött e-mail és szöveges üzenetek:  Ha többé nem szeretne marketing célú e-maileket vagy szöveges üzeneteket kapni az AIG-től, a letiltásukhoz kattintson az e-mail üzenet végén olvasható „leiratkozás” hivatkozásra, kövesse a szöveges üzenetben megadott utasításokat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott címek egyikén. 
 • A részünkről kapott telefonhívások és levelek:  Ha többé nem szeretne marketing célú telefonhívásokat vagy leveleket kapni az AIG-től, a letiltásukhoz vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott címek egyikén.  Adott esetben, lehetősége lehet feliratkozni az országában elérhető hívástiltási listára, mellyel általánosan kijelenti, hogy nem kíván marketing célú telefonhívásokat kapni; azonban ettől függetlenül felvehetjük Önnel a kapcsolatot, ha ehhez kifejezett beleegyezését adta.
 • Személyes adatainak marketing célú megosztása vállalatcsoportunk tagjaival:  Beleegyezésével megoszthatjuk személyes adatait a vállalatcsoportunk tagjaival, azok saját marketing céljaira.  Ha meggondolja magát, a megosztás letiltásához vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott címek egyikén. 
 • Személyes adatainak marketing célú megosztása kiválasztott külső partnerekkel:  Beleegyezésével megoszthatjuk személyes adatait külső partnereinkkel, azok saját marketing céljaira. Ha meggondolja magát, a megosztás letiltásához vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott címek egyikén.

Igyekszünk észszerű, de minden esetben legkésőbb a jogszabályok által előírt időn belül eleget tenni a letiltással kapcsolatos kéréseknek.  Felhívjuk figyelmét, hogy a fent megadott módok valamelyikén történő letiltás esetén nem tudjuk eltávolítani személyes adatait azon külső felek adatbázisaiból, akikkel korábban már megosztottuk azokat (vagyis akiknek a letiltási kérelem beérkezése előtt már megadtuk a személyes adatait).  

Vegye figyelembe továbbá, hogy amennyiben leiratkozik a marketing célú kommunikációs anyagokról, az Önnek nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan továbbra is számíthat kiszolgálással és adminisztrációval kapcsolatos, fontos megkeresésekre, és ezeket nem tilthatja le.

Összefoglalás:

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak állampolgárai bizonyos jogokkal rendelkeznek saját személyes adataikhoz fűződően. Ezen jogok csak bizonyos körülmények esetén, illetve bizonyos mentességek mellett érvényesek.  Ilyen például az ahhoz való jog, hogy másolatot kérjen az általunk Önnel kapcsolatban nyilvántartott személyes adatokról.

Ezen jogai érvényesítéséhez, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségi adatokon keresztül (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

Részletek:

Az alábbiakban az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak állampolgárait megillető azon adatvédelmi jogok összefoglalóját láthatja, amelyek a saját személyes adataikhoz fűződnek. Ezen jogok kizárólag bizonyos körülmények esetén, illetve bizonyos törvényi mentességek mellett érvényesek.

Jogai érvényesítéséhez, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségi adatokon keresztül (lásd az alábbi „Kihez kell fordulni a személyes adatokkal kapcsolatban?” című részt).

Leírás

Mikor érvényesül ez a jog?

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 

Önnek joga van másolatot kapni azokról a személyes adatokról, amelyeket Önnel kapcsolatban tárolunk, illetve tájékoztatásban részesülni azok felhasználási módját illetően.

 

Ez a jog minden olyan esetben érvényes, amikor Önre vonatkozó személyes adatok vannak a birtokunkban (bizonyos mentességek mellett).   

A személyes adatok kijavításához való jog

 

Önnek jogában áll kérni az általunk Önnel kapcsolatban nyilvántartott személyes adatok kijavítását, ha azok helytelenek vagy hiányosak.

Ez a jog minden olyan esetben érvényes, amikor Önre vonatkozó személyes adatok vannak a birtokunkban (bizonyos mentességek mellett).

A személyes adatok törléséhez való jog

 

A fenti jog a „felejtéshez való jog” néven is ismert.  Feljogosítja Önt arra, hogy kérelmezze személyes adatainak a rendszereinkből és nyilvántartásainkból való törlését vagy eltávolítását.  Ez azonban csak bizonyos körülmények között érvényesíthető.

Példák olyan esetekre, amikor ez a jog érvényesíthető az általunk Önnel kapcsolatban nyilvántartott személyes adatokra nézve (bizonyos mentességek mellett).

 • amikor már nincs szükségünk a személyes adatokra abból a célból, amelyből azok begyűjtésre kerültek;
 • ha visszavonja hozzájárulását ahhoz, hogy adatait felhasználjuk, és egyetlen jogi indok sem támasztja alá adatai folytatólagos használatát;
 • ha ellenvetését fejezi ki adatai felhasználási módját illetően, és nincs nyomós indok a folytatólagos felhasználásra;
 • ha törvénytelenül használtuk fel személyes adatait; és
 • a személyes adatok törlését a jogszabályoknak való megfelelés teszi szükségessé.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog

 

Önnek jogában áll kérelmezni a személyes adatok használatának felfüggesztését.  Ez azonban csak bizonyos körülmények között érvényesíthető.

 

A személyes adatok használatának felfüggesztésétől függetlenül, jogunkban állhat a személyes adatok folytatólagos tárolása, ám a felfüggesztés ideje alatti bármely felhasználáshoz szükség van az Ön beleegyezésére (bizonyos mentességek mellett).

 

Ezen jogát akkor érvényesítheti, ha:

 • úgy véli, az általunk Önnel kapcsolatban nyilvántartott személyes adatok nem pontosak, de az ilyen esetben történő felfüggesztés mindössze időszakos, és csak arra az időre szól, amíg megállapítjuk, hogy személyes adatai valóban pontatlanok-e;
 • a feldolgozás törvénytelen, de Ön ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat az adott időpontig felhasználtuk, de Ön igényli azok megőrzését valamely jogi követelés kapcsán; vagy
 • ellenvetését fejezte ki a személyes adatok általunk történő felhasználását illetően, és időre van szükségünk annak megállapításához, hogy a feldolgozás oka felülírja-e az Ön ellenvetését.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Feljogosítja Önt arra, hogy kérje személyes adatainak olyan formátumban történő átadását, amely lehetővé teszi az Ön számára a személyes adatok valamely más szervezet részére történő továbbítását.  Ez azonban csak bizonyos körülmények között érvényesíthető.

 

Amennyiben technikailag kivitelezhető, jogában állhat kérni, hogy közvetlenül mi továbbítsuk személyes adatait a másik szervezetnek.

Ez a jog kizárólag az alábbiakra vonatkozik:

 

 • az Ön által részünkre megadott személyes adatok;

 

 • az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását a következők valamelyike indokolja:

o    az Ön beleegyezése; vagy

o    az Önnel kötött valamely megállapodás teljesítése; és

 

 • ha a személyes adatainak általunk történő felhasználására elektronikus úton kerül sor.

 

A személyes adatok feldolgozásának ellenzéséhez való jog

 

Bizonyos körülmények között, Önnek jogában áll ellenvetését kifejezni a személyes adatai általunk történő felhasználásával szemben.

 

 

 

 

 

 

 

Ezt akkor teheti meg, ha különleges helyzete indokolja, és a személyes adatainak felhasználását alátámasztó jogi indok vállalatunk jogos érdekeit (vagy valamely külső fél jogos érdekeit) szolgálja.

 

Ellenvetésétől függetlenül, jogunkban állhat továbbra is használni személyes adatait, amennyiben erre kényszerítő jellegű jogos indokkal rendelkezünk, vagy a személyes adatok felhasználása valamely jogi követelés kapcsán szükséges. 

 

Ez a jog eltérő lehet direkt marketing esetén. Arról, hogy miként érvényesítheti a direkt marketingről történő leiratkozáshoz való jogát, a jelen Adatvédelmi irányelv „Hogyan tájékoztathat bennünket marketing preferenciáiról?” című részében olvashat.

 

 

Emellett, bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing céljára történő felhasználása ellen (beleértve a direkt marketinghez kapcsolódó profilozást is).

 

Az automatizált döntéshozatalhoz és profilozáshoz kapcsolódó jogok

 

Jogában áll kérni, hogy az Ön esetében ne alkalmazzunk kizárólag automatikus (emberi beavatkozástól mentes) feldolgozáson alapuló döntéshozatalt, amennyiben az adott döntés jogi vagy Önre nézve egyéb jelentős hatással jár. Ez azonban csak bizonyos körülmények között érvényesíthető.

 

 

Ez a jog nem érvényesíthető, ha:

 

·         az automatizált döntéshozatalra az Önnel való szerződéskötéshez vagy a szerződés teljesítéséhez van szükség;

·         az automatizált döntéshozatal törvényi felhatalmazásból ered; vagy

·         kifejezetten beleegyezett abba, hogy személyes adatait felhasználva ilyen módon döntéseket hozzunk.

 

A személyes adatok feldolgozásába való beleegyezés visszavonásának joga

 

Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozása során az Ön beleegyezésére hagyatkoztunk, jogában áll visszavonni a beleegyezést.

 

Ez kizárólag abban az esetben igaz, ha a személyes adatok feldolgozására az Ön beleegyezése alapján kerül sor. 

Az illetékes adatvédelmi hatóságnál való panasztétel joga

 

Ha úgy véli, hogy személyes adatai az adatvédelmi jogszabályoknak ellentmondóan kerültek feldolgozásra, panaszt tehet az illetékes adatvédelmi szabályozó hatóságnál.  Ha valamely EGT-beli államban él vagy dolgozik, az adott állam szabályozó hatóságához kell fordulnia.

 

Ezen joga mindenkor érvényes.

Az ahhoz való jog, hogy útmutatást adjon személyes adatainak az Ön halála utáni kezelésére vonatkozóan (amennyiben ezt a jogot az alkalmazandó törvények egyébként biztosítják)

 

Önnek jogában állhat útmutatást adni részünkre azzal kapcsolatban, hogy miként kezeljük az általunk Önnel kapcsolatban nyilvántartott személyes adatokat az Ön halála után.

Összefoglalás:

Ha személyes adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése vagy aggálya adódna, forduljon hozzánk e-mailben vagy levélben.

Részletek:

Ha személyes adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése, aggálya vagy panasza adódna, forduljon hozzánk e-mailben vagy levélben az alábbi címeken. 

e-mailben: dataprotectionofficer.hu@aig.com

levélben: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Összefoglalás:

A személyes adatokon túlmenően egyéb, az azonosítást lehetővé nem tévő információkat is gyűjthetünk az AIG digitális szolgáltatások használatával kapcsolatban, valamint arról az eszközről, amelyet a velünk folytatott interakciókhoz használ. Ilyenek többek között:

 • internetes böngészőre és elektronikus eszközre vonatkozó információk;
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos adatok;
 • sütiken, webjelzőkön és egyéb technológiákon keresztül gyűjtött információk;
 • demográfiai adatok; és
 • az összesített adatok.

Részletek:

Az AIG digitális szolgáltatások használata során felhasználói és eszközzel kapcsolatos adatokat gyűjtünk. Ezek nem fedik fel az Ön személyazonosságát, így nem minősülnek személyes adatnak, és azok nem a jelen Adatvédelmi irányelvben előzőleg ismertetett módokon kerülnek felhasználásra.

Példák ilyen felhasználói és eszközzel kapcsolatos adatokra: 

 • internetes böngészőre és elektronikus eszközre vonatkozó információk;
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos adatok;
 • sütiken, webjelzőkön és egyéb technológiákon keresztül gyűjtött információk;
 • demográfiai adatok; és
 • összevont adatok, más néven összesített adatok, melyek megakadályozzák, hogy egy adott információ összekapcsolható legyen valamely egyéni felhasználóval.   

Mi és külső szolgáltatóink számos különböző módon gyűjthetünk felhasználói és eszközzel kapcsolatos adatokat az AIG digitális szolgáltatások használata során, többek között az alábbiak szerint:

 

Adatgyűjtés módja

 

Példák

Az internetes böngészőn vagy elektronikus eszközön keresztül

Vannak bizonyos információk, amelyeket a legtöbb webhely gyűjt, vagy amelyek automatikusan begyűjtésre kerülnek az elektronikus eszközön keresztül. Ilyen például az IP-cím (vagyis a számítógépének egyedi hálózati azonosítója), a képernyőfelbontás, az operációs rendszer típusa (Windows vagy Mac) és verziószáma, az internetes böngésző típusa és verziószáma, az elektronikus eszköz gyártója és modellje, a használt nyelv, a látogatás időpontja, meglátogatott oldalak, valamint a használt AIG digitális szolgáltatások (például az Alkalmazás) neve és verziószáma. Ezeket az információkat az AIG digitális szolgáltatások megfelelő működésének biztosításához használjuk fel.

Az Alkalmazás Ön általi használata révén

Amikor letölti és használja az Alkalmazást, mi és szolgáltatóink nyomon követhetjük és gyűjthetjük az Alkalmazás használatával kapcsolatos adatokat, például a dátumot és időpontot, amikor az elektronikus eszközére telepített Alkalmazás hozzáfér szervereinkhez, valamint – az eszközszám alapján – az Alkalmazásba letöltött információkat és fájlokat.

Sütik és online nyomon követés használatával

Esetlegesen sütiket és egyéb online nyomon követő eszközöket használhatunk (az Ön beleegyezését kérve, ha ezt az alkalmazandó jogszabályok előírják).

A sütik kisméretű adatfájlok, melyek közvetlenül a felhasznált eszközön tárolódnak. A sütik lehetővé teszik, hogy felismerjük a használt eszközt, illetve információkat rögzítsünk, például az internetes böngésző típusát, az AIG digitális szolgáltatások használatával töltött időt, a meglátogatott oldalakat, a nyelvi preferenciákat és az érintett ország webhelyét. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk biztonsági célokból, a navigáció megkönnyítéséhez, az információk hatékonyabb megjelenítéséhez, valamint az AIG digitális szolgáltatások használata során tapasztalt felhasználói élmény személyre szabásához. Ezenfelül, az AIG digitális szolgáltatások használatával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésére is felhasználhatjuk őket, hogy általuk megértsük, miként használják mások az AIG digitális szolgáltatásokat, folyamatosan tökéletesíthessük azok kivitelezését és funkcióit, továbbá a segítségünkre lehessenek a kapcsolódó kérdések megoldásában. A sütik lehetővé teszik továbbá, hogy olyan hirdetéseket vagy ajánlatokat jelenítsünk meg az Ön számára, amelyek a leginkább érdekelhetik. A sütiket a hirdetésekre adott reakcióinak, illetve más fájlokkal együtt az egyéb webhelyek használatával kapcsolatos adatok nyomon követéséhez is felhasználhatjuk.

Önnek jogában áll elutasítani a sütiket a böngésző beállításainak megfelelő módosításával. A sütik elutasítása esetén azonban hiányosságokat tapasztalhat a Webhely használata és bizonyos online termékek elérhetősége kapcsán.  Jelenleg nem áll módunkban reagálni a böngészők „do not track” („ne kövess”) funkciója által küldött jelzésekre. 

Külső felek szintén gyűjthetnek információkat az AIG digitális szolgáltatások és más webhelyek, vagy online szolgáltatások Ön által történő használatával kapcsolatban. 

Az általunk használt cookie-król további információt a következő pontokban találhat.

 

Képpontcímkék, webjelzők, tiszta GIF-ek vagy más hasonló technológiák révén

Az Ön beleegyezésével (amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok előírják) képpontcímkéket, webjelzőket, tiszta GIF-eket és egyéb hasonló technológiákat alkalmazhatunk.

Ezek használhatók bizonyos AIG digitális szolgáltatások és HTML formátumú e-mail üzenetek esetén, többek között az AIG digitális szolgáltatásokat használók és az e-mail címzettek tevékenységeinek nyomon követésére, a marketing kampányaink sikerének mérésére, valamint az AIG digitális szolgáltatások használatával és a válaszadási arányokkal kapcsolatos statisztikai adatok összeállítására.

Az Önnel folytatott offline és online interakciókkal kapcsolatos, valamint a külső felektől kapott információk alapján, az interneten és mobilalkalmazásokban megjelenített AIG hirdetések személyre szabásához, célzásához, kiszolgálásához és az azokkal kapcsolatos jelentésekhez érdeklődés alapú hirdetéskiszolgálást nyújtó szolgáltatókat vehetünk igénybe.  Ehhez az adott szolgáltatók sütiket, képpontcímkéket és más hasonló technológiákat alkalmazhatnak az AIG digitális szolgáltatások, valamint a külső felek webhelyeinek és mobilalkalmazásainak az Ön és más felhasználók általi használatával kapcsolatos információk gyűjtéséhez.  Ezeket a technológiákat, az Ön részéről történő online használattal kapcsolatban gyűjtött információkkal együttesen, felhasználhatjuk a felhasznált eszköz, például a mobiltelefon és a laptop felismeréséhez.  Szolgáltatóink továbbá összekapcsolhatják a részükre átadott személyes adatokat az Ön IP-címével, és az IP-cím alapján AIG hirdetéseket jeleníthetnek meg az Ön számára bárhol az interneten.  Ha nem szeretné, hogy az Önnel kapcsolatos információkat felhasználjuk az említett célokra, az Ön által használt eszköz asztali vagy mobil verziójú böngészőjében való letiltáshoz látogasson el az önrendelkezési program leiratkozással kapcsolatos oldalaira a www.aboutads.info/choices vagy a www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp címen.  A mobilalkalmazásokban való letiltáshoz az AppChoices alkalmazást a www.aboutads.info/appchoices címről töltheti le.

Fizikai hely alapján

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében (és az Ön beleegyezése alapján, ha ezt a vonatkozó jogszabály előírja), rögzíthetjük elektronikus eszközének fizikai helyét, például műholdak, mobiltelefon-tornyok vagy WiFi-hálózatok jelei révén. Eszközének fizikai helyét felhasználhatjuk személyre szabott, helyfüggő szolgáltatások és tartalmak biztosításához.

Marketing preferenciáinak és az alkalmazandó jogszabályok előírásainak függvényében, eszközének fizikai helyét – a megtekintett hirdetésekre vonatkozó és egyéb begyűjtött információkkal együtt – megoszthatjuk marketing partnereinkkel, ezáltal lehetővé téve a számukra, hogy személyre szabottabb tartalmakat kínálhassanak Önnek, illetve mérhessék hirdetési kampányaik hatékonyságát.

Bizonyos esetekben, jogában állhat engedélyezni vagy megtiltani az eszköz helyének ilyen jellegű felhasználását és/vagy megosztását, azonban a felhasználás és/vagy megosztás tiltásával előfordulhat, hogy mi és/vagy marketing partnereink nem tudjuk/tudják biztosítani az adott személyre szabott szolgáltatásokat és tartalmakat.

Ezenfelül, amikor mobilalkalmazásainkat utazáshoz vagy egyéb támogatási szolgáltatás igénybevételéhez használja, az eszközének pontos földrajzi helyével kapcsolatos információkra is szert tehetünk.  Az utazási vagy egyéb támogatási szolgáltatások kapcsán, eszközének pontos földrajzi helyét megoszthatjuk ügyfeleinkkel vagy más olyan külső felekkel, akikkel együttműködünk.  Az eszköz pontos földrajzi helyével kapcsolatos információk rögzítésének és megosztásának tiltásához törölje a mobilalkalmazást az eszközről, az eszköz operációs rendszere által elérhetővé tett engedélyezési beállításokban tiltsa le a mobilalkalmazás helymeghatározó szolgáltatásokhoz való hozzáférését, vagy kövesse a mobilalkalmazáson belül elérhető adatvédelmi nyilatkozatban megadott letiltási utasításokat.

Bizonyos körülmények között, vagyis akkor, ha a fizikai hely alapján Ön azonosítható, a fizikai hellyel kapcsolatos információk személyes adatnak minősülnek. Ilyen esetekben, a fizikai hellyel kapcsolatos információkat személyes adatként, az Adatvédelmi nyilatkozat korábbi pontjaiban megadottak szerint kezeljük.

Az Ön által megadott információk használatával

Bizonyos információk (például a tartózkodási hely vagy az előnyben részesített kommunikációs mód) akkor kerülnek begyűjtésre, amikor Ön szabad akaratából megadja azokat. Ha nincsenek személyes adatokkal kombinálva, ezek nem teszik Önt azonosíthatóvá. 

Információk összevonásával

Az információkat összevonhatjuk úgy, hogy azok ne lehessenek egy adott személyhez köthetők, és azokat felhasználhatjuk különböző célokra (összevonhatunk adatokat például annak megállapításához, hogy felhasználóink hány százalékának a telefonszáma tartozik egy adott körzethez).

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha a felhasználói és eszközzel kapcsolatos adatok nem minősülnek személyes adatnak, azokat a jogszabályok által megengedett mértékig bármilyen célra felhasználhatjuk. Ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében az adott felhasználói és eszközzel kapcsolatos adatokat személyes adatként kell kezelnünk, vagy ha a felhasználói és eszközzel kapcsolatos adatokat személyazonosításra alkalmas adatokkal kombináljuk, azokat minden olyan célból felhasználhatjuk és felfedhetjük, amely célokból a személyes adatokat egyébként felhasználhatjuk és felfedhetjük.

Összefoglalás:

A sütik kisméretű adatfájlok, melyek közvetlenül a felhasznált eszközön tárolódnak.

A címen elérhető webhelyünkön számos különböző sütit és nyomon követő technológiát alkalmazunk. A sütik egyebek mellett, segítenek megismerni ügyfeleink magatartását, hatékonyabbá teszik webhelyünket, és segítenek beállítani online hirdetéseink célzását.

Részletek:

A ímen elérhető webhelyünkön használt sütik a következők:

Önnek jogában áll elutasítani a sütiket a böngésző beállításainak megfelelő módosításával. Amennyiben azonban nem fogadja el a Webhely által alkalmazott valamennyi süti elhelyezését, hiányosságokat tapasztalhat a Webhely használata és bizonyos online termékek elérhetősége kapcsán.

A fent említett sütiken túlmenően, egyéb sütiket is elhelyezhetünk elektronikus eszközén, amikor általunk küldött e-maileket nyit meg.  Ezeket az e-maileket reklámtevékenységünk hatékonyságának nyomon követésére használjuk.

Összefoglalás:

Nem tartozunk felelősséggel a külső felek adatvédelmi elveiért, információiért és egyéb gyakorlataiért, beleértve azon külső feleket is, akik az AIG digitális szolgáltatások révén elérhető webhelyeket vagy szolgáltatásokat üzemeltetnek.

Részletek:

A jelen Adatvédelmi irányelv nem vonatkozik a külső felek adatvédelmi elveire, információira és egyéb gyakorlataira, beleértve azon külső feleket is, akik az AIG digitális szolgáltatások révén elérhető webhelyeket vagy szolgáltatásokat üzemeltetnek, és vállalatunk nem tartozik felelősséggel az említettekért.  Az AIG digitális szolgáltatások révén való elérhetőség nem jelenti azt, hogy vállalatunk vagy vállalatcsoportunk tagjai egyetértenek az adott webhellyel vagy szolgáltatással. 

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tartozunk felelősséggel más szervezetek, például a Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® vagy más alkalmazásfejlesztők, alkalmazásszolgáltatók, közösségi médiaplatformot biztosítók, operációs rendszert biztosítók, vezeték nélküli hálózati szolgáltatók vagy elektronikus eszközöket gyártók adatgyűjtéssel, felhasználással és felfedéssel kapcsolatos irányelveiért és gyakorlataiért (beleértve az információbiztonsági gyakorlatokat is), ideértve azokat a személyes adatokat is, amelyeket az AIG digitális szolgáltatások révén vagy kapcsán más szervezeteknek fed fel.

Összefoglalás:

A jelen Adatvédelmi irányelv legutóbb 25/03/2018. napján került frissítésre. A jelen irányelvet időről időre felülvizsgálhatjuk és módosíthatjuk.

Részletek:

A jelen Adatvédelmi irányelv legutóbb 25/03/2018. napján került frissítésre.

A jelen Adatvédelmi irányelvet rendszeres időközönként felülvizsgáljuk, és az üzleti tevékenységeinket, a jogi követelményeket vagy a személyes adatok felhasználási módját érintő változások esetén, fenntartjuk a jogot annak bármikor történő módosítására.  A frissítéseket ezen a webhelyen tesszük közzé, és szükség esetén, a módosításokról észszerű időben értesítést küldünk.