Használati feltételek

E weboldal használatával Ön elismeri, hogy bármiféle korlátozás és feltétel nélkül elfogadja az alábbi használati feltételeket. Kérjük, a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. E feltételek jelen közlemény módosításával bármikor változhatnak. Ezen módosítások Önre nézve is kötelezőek, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, ahol elolvashatja a mindenkori, Önre nézve kötelező feltételeket.

JOGI NYILATKOZAT

A jelen weboldalon megjelenő anyagok tartalma nem értelmezhető úgy, hogy az bármiféle garanciavállalást jelent, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik..Az AIG Inc., annak leányvállalatai és társvállalatai (együttesen: „AIG”) mindennemű szavatossági felelősséget kizárnak, beleértve többek között a forgalmazhatóság és az adott használati célra való alkalmasság szavatolását is. Az AIG nem vállal garanciát a weboldal tartalmának hibamentességért, megbízhatóságáért, és ez esetleges hibák kijavításáért, vagy a jelen weboldal és az azt elérhetővé tévő szerver vírusoktól és egyéb ártalmas összetevőktől való mentességéért. Az AIG semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal a jelen weboldalon található anyagok használatára vagy a használat eredményére vonatkozóan a helyesség, pontosság, megbízhatóság vagy egyéb tényezők tekintetében. Minden szükséges karbantartás, javítás vagy helyesbítés költsége Önt (és nem az AIG-t) terheli. Az itt közölt információk és leírások nem feltétlenül tartalmazzák minden vonatkozó feltétel vagy kizárás teljes körű leírását, és kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Kérjük ezért, hogy tekintse meg az aktuális biztosítási kötvényt, illetve a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket. Jelen weboldal hivatkozásokat tartalmazhat más, nem az AIG által üzemeltetett weboldalakra. Az AIG az ilyen weboldalak tartalmáért nem felelős. Az ilyen weboldalakra mutató hivatkozások közlése nem jelenti az AIGnak az adott weboldalakkal vagy azok tartalmával való egyetértését, illetve az arra vonatkozó jóváhagyást.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

Bár az minden általában elvárható intézkedést megtesz azért, hogy jelen weboldalon pontos és aktuális információkat jelentessen meg, hibák vagy mulasztások időnként előfordulhatnak. Az AIG – a hatályos jogszabályokban eltérő rendelkezése hiányában– semmiféle garanciát vagy kötelezettséget nem vállal jelen weboldal tartalmának pontosságáért. Az AIG, illetve a jelen weboldal létrehozásában, fejlesztésében vagy publikálásában résztvevő bármilyen fél semmilyen körülmények között – beleértve, többek között a gondatlanság esetét is– nem felelős Önnel szemben semmiféle közvetlen, vagy közvetett és következménykárért, , amelyek a jelen weboldalon közölt anyagok használatából vagy használhatatlanságából erednek, még akkor sem, ha az AIG-t,vagy annak felhatalmazott képviselőjét előzetesen figyelmeztették ilyen károk lehetőségével kapcsolatban. Az AIG-t, az Önnel szembeni teljes kártérítési felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az Ön által a jelen weboldal eléréséért esetlegesen fizetett összeget. Az AIG szintén nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé az Ön számítógépét vagy egyéb vagyontárgyát érő olyan károkért vagy vírus okozta fertőzésekért, amelyek abból erednek, hogy Ön a jelen weboldalra lépett, azt használta, azon böngészett, vagy onnan bármilyen anyagot, adatot, szöveget, képet, videót vagy hanganyagot töltött le.

AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az AIG. Hacsak ezt az AIG kifejezetten nem engedélyezi, a jelen weboldalról, vagy az AIG tulajdonát képező, általa üzemeltetett, licencbe adott vagy ellenőrzött egyéb weboldalról származó anyagok bármiféle másolása, sokszorosítása, újbóli publikálása, feltöltése, közlése, továbbítása vagy terjesztése tilos. A jelen weboldalon szereplő anyagokat Ön csak saját használatra töltheti le azzal a feltétellel, hogy az anyagokon szereplő szerzői jogra és más tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket megtartja. Ön nem jogosult a jelen weboldal tartalmának nyilvános közlési vagy kereskedelmi célból történő terjesztésére, módosítására, továbbítására, újbóli felhasználására, újbóli közlésére vagy felhasználására – ide értve a szövegeket, képeket, hanganyagokat és videókat – az AIG előzetes írásos engedélye nélkül. Az AIG semmiféle garanciát vagy kötelezettséget nem vállal azzal kapcsolatban, hogy Ön a jelen weboldalon található anyagok használatával nem sérti harmadik személyek jogait.

JOGRENDSZEREKRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

Hacsak jelen dokumentum erről kifejezetten másként nem rendelkezik, az AIG nem vállal semmiféle kötelezettséget azzal kapcsolatban, hogy a jelen weboldalon található anyagok bármely orszában vagy területen megfelelően használhatók vagy elérhetők. Jelen weboldal használata a felhasználók saját döntésén alapul, akik felelősek a helyi jogszabályok betartásáért. Hacsak jelen dokumentum erről kifejezetten nem rendelkezik, a jelen weboldalon található információk nem minősülnek eladási ajánlatnak, vagy bármilyen, az AIG által kínált értékpapír, biztosítási termék, illetve egyéb termék vagy szolgáltatás megvásárlására vonatkozó felhívásnak. Az AIG nem kínál vagy forgalmaz értékpapírokat, biztosítási termékeket, illetve egyéb termékeket vagy szolgáltatásokat – illetve ha forgalmaz, akkor ezek nem lesznek érvényesek – olyan országokban, amelyek jogrendszerében az ilyen ajánlatok, felhívások, vásárlások vagy értékesítések jogellenesek lennének az adott jogrendszer értékpapír-, biztosítási vagy egyéb jogszabályai értelmében. Előfordulhat, hogy néhány termék vagy szolgáltatás minden jogrendszerben nem érhető el.

AZ INFORMÁCIÓK TULAJDONJOGA 

Az Ön által az AIG-nak jelen weboldalon keresztül elektronikus levélben vagy más módon eljuttatott személyes adatnak és információnak nem minősülő minden olyan információt, beleértve adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket vagy javaslatokat, az AIG nem kezeli bizalmas információként és az Ön saját információjaként, és azok az AIG tulajdonába kerülnek. Az ilyen személyes adatnak vagy információnak nem minősülő információk bármilyen célra felhasználhatók, beleértve – de nem kizárólag – a sokszorosítást, üzletszerzést, közzétételt, továbbítást, publikálást, terjesztést és közlést. Az AIG szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, szakmai ismeretet vagy technikát, amelyet Ön az AIG-nak jelen weboldalon keresztül vagy egyéb úton, bármilyen célból elküld, beleértve – de nem kizárólag – az ilyen információk felhasználásával történő termékfejlesztést és -marketinget.

VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

Valamennyi védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi elnevezés, logó és szimbólum az AIG tulajdonát képezi. A jelen weboldalon szereplő semmiféle tartalom nem értelmezhető – akár hallgatólagosan, akár ráutaló magatartás révén vagy egyéb módon – a jelen weboldalon szereplő bármilyen védjegy használatára vonatkozó licenc vagy használati jog átruházásaként az AIG írásos beleegyezése nélkül. A jelen weboldalon szereplő védjegyek vagy bármilyen egyéb tartalom felhasználása – kivéve az itt meghatározott eseteket – az Ön számára szigorúan tilos. A jelen weboldalon szereplő képek vagy az AIG tulajdonát képezik, vagy az AIG engedélyével kerülnek felhasználásra. Az ilyen képek használata az Ön, vagy az Ön által felhatalmazott bármilyen személy számára tilos az AIG kifejezett engedélye nélkül. A képek jogosulatlan használata a szerzői jogra, védjegyre, adatvédelemre és nyilvánosságra vonatkozó jogszabályok, illetve a kommunikációval kapcsolatos előírásokba és szabályokba ütközhet.

SZOFTVERLICENCEK 

Ön elismeri, hogy bármely szoftver, melyet jelen weboldalon keresztül elérhet vagy megkaphat, olyan technológiákat tartalmazhat, amelyek az Amerikai Egyesült Államok és más országok és jogrendszerek export korlátozásra vonatkozó joszabályai és előírásai értelmében szigorú korlátozás alá esnek. Ön ezennel kötelezi magát arra, hogy az ilyen szoftvereket nem továbbítja vagy exportálja olyan módon, amely sérti a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Az AIG nem engedélyezi szoftverek vagy műszaki adatok jelen weboldalról való letöltését vagy exportálását olyan országok irányába, amelyek jogrendszerében az ilyen tevékenység az exportra vonatkozó törvények vagy előírások értelmében tilos